انتخاب واحد

✅ تقویم آموزشی نیمسال دوم بهمن 99-98

 

📌انتخاب واحد :  20 تا 25 بهمن ماه 

📌 شروع ترم و دریافت  دروس :  3 اسفند ماه

⏰ حذف و اضافه : 12 تا 16 اسفند ماه

🔍 نظرسنجی : 1 خرداد تا 6 تیرماه 

❌ حذف اضطراری : 17 تا 20 خرداد ماه

📚 امتحانات : 1 تیرماه