ضمن تبریک قبولی شما در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی  موسسه آموزش عالی
غیردولتی و مجازی فاران مهر دانش به استحضار می رساند  در جلسه آنلاین پیش
معارفه در روزهای زمان بندی رشته ها برای ثبت نام در ساعت  ۱۴:۳۰ شرکت نمایید.

لینک جلسه:

vc.faran.ac.ir/m1401