آيا امکان تحصيل همزمان در دوره‌های الکترونیکی کارشناسی وجود دارد؟

  تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های الکترونیکی در یکی از رشته‌ها یا گرایش‌های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه‌های دیگر بلامانع است.

تطبیق واحد (معادل سازی ) چیست؟

تطبق قانون ماده 29:دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هریک از

درخواست تطبیق واحد دانشجو چه زمانی می باشد؟

در زمان اعلام نتایج آزمون سراسری دوره های کارشناسی، از طریق سایت مؤسسه به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی می گردد که چنانچه قبلاً دانشجو بوده و مدرک تحصیلی دریافت کرده اند ریزنمرات (مهرشده توسط دانشگاه مبدا)خود را در هنگام ثبت نام تحویل مؤسسه نمایند و ریز نمرات دانشجویان جهت تطبیق به گروه های آموزشی مربوطه

شهريه دروس معادل سازي شده به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

شهريه دروس معادل سازي شده به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

شهريه دروس تطبیق شده (معادل سازي شده) به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

آیا واحد های تطبیقی (معادل سازی ) در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه می شود؟

به ازای هر ۲۰ واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

بازگشت به بالا