بلی ، از آنجا که بستر اینترنتی این دانشگاه روی شبکه اینترنت خارج از کشور طراحی گردیده علی الاصول امکان ورود به سامانه‌های آموزشی موسسه از طریق شبکه‌ی اینترنت خارج از کشور میسر هست.