در این قسمت می توانید کاتالوگ رشته مدیریت کسب و کار های کوچک در مقطع کارشناسی پیوسته را دانلود کنید

 

دانلود کاتالوگ رشته مدیریت کسب و کار های کوچک در مقطع کارشناسی پیوسته