حضور استادان برجسته موسسه فاران مهر دانش در کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
تاریخ دستاورد : یکشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۸

حضور استادان برجسته موسسه فاران مهر دانش در کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق