کلاس‌های آنلاین ۹ و ۱۰ آبان ۱۴۰۰

  یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ 
نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد عرفان منش محمد حسین حقوق مالکیت فکری حقوق ۱۲ ۱۳ http://vc.faran.ac.ir/hoghoghmalekiat
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰   
نام استاد نام درس رشته ساعت شروع ساعت پایان لینک ورود به کلاس
استاد مدرسی خیابانی مسائل زبان‌شناسی مترجمی زبان ۱۲ ۱۳ http://vc.faran.ac.ir/masaelzanashenaci
استاد بنیسی مبانی روانشناسی مددکاری اجتماعی ۱۳ ۱۴ http://vc.faran.ac.ir/mabaniravansh
استاد بنیسی مبانی مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی ۱۴ ۱۵ http://vc.faran.ac.ir/mabanimadadkar
استاد بنیسی اصول مشاوره و راهنمایی مددکاری اجتماعی ۱۵ ۱۶ http://vc.faran.ac.ir/ososlmoshaverehvarah
استاد بنیسی روان‌شناسی رشد مددکاری اجتماعی ۱۶ ۱۷ http://vc.faran.ac.ir/ravanshenaciroshd
استاد بنیسی آسیب‌شناسی روانی مددکاری اجتماعی ۱۷ ۱۸ http://vc.faran.ac.ir/asibshenaciravani
استاد بنیسی روان‌شناسی عمومی مددکاری اجتماعی ۱۳ ۱۴ http://vc.faran.ac.ir/mabaniravansh
استاد مقسمی پایگاه داده‌ها مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار ۱۵ ۱۶:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/paygah
استاد مقسمی آزمایشگاه پایگاه داده‌ها مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار ۱۵ ۱۶:۳۰ http://vc.faran.ac.ir/paygah
استاد مقسمی ایجاد بانک اطلاعاتی مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار ۱۵ ۱۶ http://vc.faran.ac.ir/paygah
استاد گودرزی اجرای احکام کیفری حقوق ۱۵ ۱۷ http://vc.faran.ac.ir/ahkamkeif
استاد رهبرپور متون فقه جزایی حقوق جزا و جرم‌شناسی ۱۷ ۱۸ http://vc.faran.ac.ir/motonfeghjazaarshad
استاد رهبرپور قواعد فقه (۲) جزایی حقوق ۱۸ ۱۹ http://vc.faran.ac.ir/ghavaed2j