مهلت ثبت نام قطعی کارشناسی ارشد تمدید شد
 

(به دلیل درخواست سنجش از دانشگاهها برای دریافت نامه های مغایرت معدل )