مهلت ثبت نام قطعی کارشناسی تمدید شد

(به دلیل درخواست سنجش از دانشگاهها برای دریافت نامه های مغایرت معدل )