شماره حساب:
۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳
شماره شبا :
IR670120 0000 0000 8726 7948 83
به نام موسسه آموزش عالی غیردولتی و مجازی فاران مهر دانش -بانک ملت

توجه:
۱- فیش شهریه حتما به نام و نام خانوادگی دانشجو تهیه و پرداخت گردد.
۲- در ترم اول شهریه کارت به کارت و ATM امکان پذیر نمی باشد