شهریه‌های ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

مقطع کارشناسی (پیوسته / ناپیوسته)

مقطع کارشناسی

(پیوسته/ناپیوسته)

شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه دروس عمومی ( نظری )
(به ازای هر واحد درسی به ریال)
شهریه دروس عمومی (عملی )
(دروس پیش دانشگاهی / پایه اصلی / تخصصی به ازای هر واحد درسی به ریال)
پروژه، کارآموزی، کارورزی (به ازای هر واحد عملی)

(به ریال)

همه رشته‌ها ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

شهریه دروس سمینار و پروژه

 

(به ازای هر واحد به ریال)

شهریه پایان نامه نظری

برای دانشجویان پژوهش محور

(به ازای هر واحد به ریال)

تمامی رشته‌های ارشد ۲۶۰۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰

شماره کارت بانک ملت متعلق به موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش:  ۶۱۰۴۳۳۷۴۶۰۱۱۴۳۳۱

شماره حساب جام بانک ملت متعلق به موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش:  ۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳

شماره شبای حساب بانک ملت موسسه آموزش عالی فاران مهردانش
IR670120000000008726794883