شهریه‌های ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

مقطع کارشناسی (پیوسته / ناپیوسته)

مقطع کارشناسی

(پیوسته/ناپیوسته)

شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

شهریه دروس عمومی

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

پروژه، کارآموزی، کارورزی (به ازای هر واحد عملی)

(به ریال)

مهندسی کامپیوتر ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
سایر رشته‌ها ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه و تجارت الکترونیک ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰
سایر رشته‌های ارشد ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰