شهریه‌های ورودی جدید سال تحصیلی 1401-1400 موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

مقطع کارشناسی (پیوسته / ناپیوسته)

مقطع کارشناسی

(پیوسته/ناپیوسته)

شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

شهریه دروس عمومی

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

پروژه، کارآموزی، کارورزی (به ازای هر واحد عملی)

(به ریال)

مهندسی کامپیوتر 13500000 1300000 900000 2500000
سایر رشته‌ها 12000000 1100000 900000 2500000

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر

(به ازای هر واحد)

(به ریال)

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه و تجارت الکترونیک 20000000 2900000
سایر رشته‌های ارشد 18500000 2700000