جدول شهریه مقطع کارشناسی پیوسته – ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

 

مقطع نام رشته تعداد واحد درسی در ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ۱۸ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰۰ ۲۰۲۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی ۱۸ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته حقوق ۱۷ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۰۳۰۰۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر ۱۸ واحد ۸۹۰۰۰۰۰ ۱۲۲۴۰۰۰۰ ۲۱۱۴۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ۱۶ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک ۱۶ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۸ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی ۲۰ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی ۱۸ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته اقتصاد ۲۰ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰۰
کارشناسی پیوسته حسابداری ۱۷ واحد ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰۰