جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد- ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

 

ردیف مقطع نام رشته تعداد واحد درسی ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
۱ کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ۱۲ واحد ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰۰۰ ۴۳۶۰۰۰۰۰
۲ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری ۱۲ واحد ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰۰۰ ۴۳۶۰۰۰۰۰
۳ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰۰
۴ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۱۳ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۷۳۰۰۰۰۰ ۴۱۳۰۰۰۰۰
۵ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل ۱۰ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۶ کارشناسی ارشد حسابداری ۱۰ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۷ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی ۱۰ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۸ کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی ۱۲ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰۰
۹ کارشناسی ارشد علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی ۱۰ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۰ کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۱۲ واحد ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰۰