جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد- ترم اول ورودی‌های سال تحصیلی 1400-1399 موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

شهریه سال تحصیلی 1401-1400 متعاقبا اعلام خواهد شد

ردیف مقطع نام رشته تعداد واحد درسی ترم اول شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال) جمع کل (به ریال)
1 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک 12 واحد 16000000 27600000 43600000
2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری 12 واحد 16000000 27600000 43600000
3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 12 واحد 14000000 25200000 39200000
4 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 13 واحد 14000000 27300000 41300000
5 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل 10 واحد 14000000 21000000 35000000
6 کارشناسی ارشد حسابداری 10 واحد 14000000 21000000 35000000
7 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی 10 واحد 14000000 21000000 35000000
8 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی 12 واحد 14000000 25200000 39200000
9 کارشناسی ارشد علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی 10 واحد 14000000 21000000 35000000
10 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 12 واحد 14000000 25200000 39200000