شهریه‌های ورودی جدید سال تحصیلی 1401-1400 موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف مقطع شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال)
1 مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک 20000000 2900000
2 مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری 20000000 2900000
3 حقوق جزا و جرم‌شناسی 18500000 2700000
4 حقوق خصوصی 18500000 2700000
5 حقوق بین‌الملل 18500000 2700000
6 حسابداری 18500000 2700000
7 مدیریت بازرگانی-کارآفرینی 18500000 2700000
8 مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی 18500000 2700000
9 علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی 18500000 2700000
10 آموزش زبان انگلیسی 18500000 2700000
آشنایی با رشته‌های مقطع ارشد

شبکه‌های کامپیوتری

تجارت الکترونیک

آموزش زبان انگلیسی

حقوق خصوصی

حقوق بین‌الملل

حقوق جزا و جرم‌شناسی

حسابداری

اقتصاد انرژی

مدیریت انتقال تکنولوژی

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی