شهریه‌های ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف مقطع شهریه ثابت (به ریال) شهریه متغیر (به ریال)
۱ مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰
۲ مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰
۳ حقوق جزا و جرم‌شناسی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۴ حقوق خصوصی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۵ حقوق بین‌الملل ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۶ حسابداری ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۷ مدیریت بازرگانی-کارآفرینی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۸ مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۹ علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۱۰ آموزش زبان انگلیسی ۱۸۵۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰