جلسات آشنایی تخصصی با مدیران گروه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

حقوق جزا و جرم‌شناسی/ آقای دکتر یاراحمدی/ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400jaza

فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک/ آقای دکتر سلیمانی/ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ الی ۱۶ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400ec

حسابداری/ خانم دکتر مسلمی/ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400hes

مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی/ دکتر حاج حسینی/ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400tech

حقوق خصوصی/ آقای دکتر دایی/ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400kho

حقوق بین‌الملل/ آقای دکتر حیدری / سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ الی ۱۶ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400interlaw

آموزش زبان انگلیسی/ خانم دکتر نادری فرجاد/ سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ الی ۱۶ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400el

مدیریت بازرگانی- کارآفرینی/ آقای دکتر ایل بیگی/ سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷/ لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400kar

شبکه‌های کامپیوتری/ دکتر شکراللهی/ سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷ / لینک ورود به جلسه: http://vc.faran.ac.ir/web1400net

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز ادوبی کانکت

 راهنمایی استفاده از ادوبی کانکت

سوالات متداول کارشناسی ارشد

راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

آشنایی با رشته‌های کارشناسی ارشد موسسه:

 شبکه‌های کامپیوتری

  تجارت الکترونیک

  آموزش زبان انگلیسی

  حقوق خصوصی

  حقوق بین‌الملل

  حقوق جزا و جرم‌شناسی

  حسابداری

  اقتصاد انرژی

  مدیریت انتقال تکنولوژی

  مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی