برگزاری کلاس  آقای دکتر شکرالهی  پاییز 97  برگزاری کلاس آقای دکتر اخوان پاییز 97
 
برگزاری کلاس  آقای دکتر اخوان پاییز 97  برگزاری کلاس  خانم دکتر مسلمی  پاییز 97
 
برگزاری کلاس خانم دکتر مسلمی پاییز 97  برگزاری کلاس  خانم دکتر میرزایی 97
 
برگزاری کلاس  خانم دکتر میرزایی 97  برگزاری کلاس  آقای دکتر فضائلی 97
برگزاری کلاس  آقای دکتر نیک منش97  
   
 برگزاری کلاس  آقای دکتر مسیحا 97